Birleşme ve Devralmalar

Mavi & Karadağ, halka açık şirketler dahil yerli ve yabancı birçok farklı sektörden müvekkillerinin birleşme ve devralma süreçlerine ilişkin etkin danışmanlık hizmeti verir.

Birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunacak tecrübeye sahip deneyimli uzman avukatlarımız, söz konusu işlemlerle ilgili projeleri başından sonuna kadar etkin ve proaktif şekilde yürütür.

Mavi & Karadağ’ın Birleşme ve Devralmalar alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

 • Birleşme, devralmalar ve hisse satışları,
 • Ortak teşebbüsler ve stratejik birleşmeler,
 • Kurumsal danışmanlık ve yönetim,
 • Bölünmeler veya şirketin belli bir bölümün, iş kolunun veya diğer varlıklarının ayrılarak başka bir kurumsal yapıya bürünmesi dâhil olmak üzere işlem öncesi yapılandırma
 • Devralma sonrası entegrasyon ve hisse devirleri sonrası reorganizasyon

İdare Hukuku

Mavi & Karadağ, idare hukuku kapsamına giren konularda müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmeti verir.

Dinamik ve tecrübeli uzman avukatlarımız, müvekkillerini idare karşısında en etkin şekilde temsil ederek, müvekkillerinin haklarının güvence altına alır.

Mavi & Karadağ’ın İdare Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat davaları,
 • İptal ve tam yargı davaları,
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve dava açılması,
 • İmar ve ihale hukukuna ilişkin ihtilaflar,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Memur davaları,
 • Öğrenci davaları,
 • Karayolları Trafik Davaları

Vergi Hukuku

Mavi & Karadağ, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine vergi hukuku alanında danışmanlık ve temsil hizmeti sunar.

Kendi içerisinde özellikli dağınık bir mevzuat olması sebebiyle özel uzmanlaşma gerektiren vergi hukuku alanında, tecrübeli ve donanımlı avukatlarımız vergi incelemeleri ve risklere karşı müvekkilleri lehine güvenli bir ortam yaratırken bir  yandan da, vergi anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarının hem idarî aşamada hem de dava aşamasında çözümünde temsil ve danışmanlık hizmeti verir.

Mavi & Karadağ’ın Vergi Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

 • Risk tespiti,
 • Mevzuata uyum,
 • Vergi türlerine ilişkin ihtilaflar,
 • Tarh işlemleri,
 • Ar-Ge indirimi işlemleri,
 • Vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları,
 • Müvekkillerin kurumlar ve mahkemeler nezdinde temsili.
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkartılması.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Mavi & Karadağ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanuna istinaden güncellenen mevzuat ışığında müvekkillerinin faaliyetleri bazında değerlendirmeler yaparak mevzuata uyum çalışmalarını yürütür.

Veri ihlalleri ve güvenlik tehditlerinin ciddi zararlara yol açabileceğinin bilincinde olan uzman avukatlarımız, kurul kararlarını da yakından takip ederek, müvekkillerinin faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için hukuki desteğini etkin biçimde verir.

Mavi & Karadağ’ın Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

 • Kişisel veri envanteri oluşturulması,
 • Oluşturulan kişisel veri envanterlerinin hukuki analizi,
 • KVKK uyum raporu oluşturulması,
 • Mevzuata uyum sürecinin yürütülmesi,
 • Aydınlatma ve açık rıza metinlerinin oluşturulması,
 • Saklama, imha ve gizlilik politikası oluşturulması,
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gizlilik politikaları ve gizlilik sözleşmesi oluşturulması,
 • Yurt dışına veri aktarımına ilişkin sözleşme oluşturulması,
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uyum ile ticari elektronik ileti gönderimine ve izinli pazarlama süreçlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • VERBİS’e kayıt yükümlülüğü.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Mavi & Karadağ, gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli portföydeki bireysel ve kurumsal müvekkillerine kurumsal danışmanlık ve temsil hizmeti sunar.

Hızlı bir şekilde gelişen gayrimenkul ve inşaat sektöründeki imkan ve riskleri değerlendirip müvekkillerine lehine stratejik planlamaları gerçekleştiren uzman avukatlarımız, son yıllarda özellikle yabancı müvekkillerine gayrimenkul edinimi konusunda yardımcı olur.

Mavi & Karadağ’ın Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

 • Gayrimenkul geliştirme projeleri,
 • Tescil işlemleri,
 • Kurumsal Danışmanlık,
 • Kiralama sözleşmeleri,
 • İmar durumu ve yapılaşma,
 • İnşaat sözleşmeleri, ihaleler, resmi satın almalar,
 • Yenileme inşaatları,
 • Kentsel dönüşüm,
 • Mülkün yeniden dizaynı,
 • Çevre konuları,
 • Emlak vergisi,
 • Yabancıların gayrimenkul edinimi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,
 • Müdahalenin men’i davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Ecri misil davaları,
 • Tapu iptal ve düzeltme davaları.

Enerji Hukuku

Mavi & Karadağ, enerji sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası portföydeki müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmeti sunar.

Mavi & Karadağ’ın Enerji Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

 • Kurumsal danışmanlık hizmetleri
 • Mevzuata uyum
 • İdari merciler nezdinde yapılacak başvurular
 • Yenilenebilir enerji kaynakları
 • Proje finansmanı
 • Uyuşmazlık çözümleri

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku ekibimiz, rekabet hukukunun her alanında pratik bir yaklaşım sunmaktadır. Ekibimiz, birleşme ve devralma işlemlerine yönelik bildirimlerin yapılması, müvekkillerimizin kartel ve hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında temsil edilmesi ve genel olarak rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmetleri sunulması kapsamında geniş tecrübeye sahiptir.

Ekibimiz, ayrıca, birçok farklı sektörde faaliyet göstermekte olan müvekkillerimize şirket-içi rekabet hukuku eğitimleri ve rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, ekibimiz, rekabet hukuku problemleri hakkında müvekkillerimizi bilgilendirmekte ve bu problemlerin ticari hayatın gereklerine en uygun şekilde çözülmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Ekibimiz, bu sayede müvekkillerimizin herhangi bir rekabet ihlali nedeniyle maruz kalabileceği masraflı ve yıkıcı sonuçları en aza indirmekte veya önlemektedir.

Mavi & Karadağ’ın Rekabet Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

 • Rekabet Hukuku çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Birleşme ve satın alma işlemleri süreçlerinin takibi,
 • Rekabet Hukuku uyuşmazlıklarına yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında temsil hizmeti yürütülmesi,
 • Mevzuata uyum,
 • Rekabet Kurumu’na yapılacak başvurulara ve alınacak izinlere yönelik süreçlerin yönetimi,
 • Rekabet Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava takibi ve temsil hizmeti yürütülmesi

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim ana faaliyet alanlarımızdan biridir. Sunduğumuz hizmetler, Türkiye’de anonim şirketlerin, limited şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kurulmasının yanı sıra, yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, teknik iflas durumlarının değerlendirilmesi ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin hem şirketler hukuku hem de vergi hukuku açısından değerlendirilmesi şeklinde geniş bir alanı kapsamaktadır.

Şirketlerin esas sözleşmelerinin gerek Türk Ticaret Kanunu’na uyum gerekse farklı pay sahibi grupları arasındaki anlaşmaların yansıtılması amacıyla tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda yabancı menşeili müvekkillerimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin yapılandırılmasında başvurabileceği en iyi yolların tespit edilmesine de yardımcı olmaktayız.

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim hizmetlerimiz aşağıda belirtilen aşamaları kapsamaktadır:

 • Ön yapılandırma
 • Kuruluş
 • Yöneticilerin atanması
 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi
 • Pay devirleri
 • Bölünme, birleşme ve nev’i değişiklikleri
 • Malvarlığı devri ve ticari işletme devirleri
 • Tasfiye
 • Vergi dairesi kaydı
 • Vergisel yapılandırma
 • İstihdamın yapılandırılması
 • Kapsamlı kurumsal yönetim hizmetleri
 • Temel kurumsal yönetim hizmetleri

Gıda Hukuku

Mavi & Karadağ, toplum sağlığı ve gıda güvenliği nedeniyle günden güne önemi artan gıda hukuku alanında şirket ve dernek müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmeti sunar.

Gıda mevzuatına ilişkin güncel gelişmeleri yakından takip eden avukatlarımız, şirket ve dernek müvekkillerini güncel gelişmeler hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirirken, ilgili operasyonlara yönelik uyum faaliyetleri yürütür.

Mavi & Karadağ’ın Gıda Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

 • Gıda mevzuatından doğan sorumluluk
 • Gıda ürün etiketleme
 • Gıda sektöründe aldatıcı reklam ve sorumluluk
 • Risk değerlendirmeleri ve mevzuata uyum

Uluslararası Sözleşmeler ve Ticari Anlaşmalar

Mavi & Karadağ’ın danışmanlık ekibi, ticari bilgi ve görüşü oldukça güçlü olan avukatlardan oluşur. Ekibimiz, dinamik ve değişen ticari dünyada hızlı tüketim ürünleri, perakende, bilişim, sağlık, enerji ve doğal kaynaklar, tekstil, lüks tüketim, sanayi, üretim gibi sektörler başta olmak üzere bir çok sektörden müvekkiline danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunarak yardımcı olmaktadır.

Titizlikle hazırlanan ve incelenen sözleşmelerin, ileride oluşması muhtemel hukuki sorunlara karşı önleyici fonksiyonu olduğunun bilincinde olan uzman avukatlarımız, sektörel mevzut noktasında özenle uyum çalışmaları yürütür.

Mavi & Karadağ’ın Uluslararası Sözleşmeler ve Ticari Anlaşmalar alanındaki hizmetleri sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki konuları kapsar:

 • Özel kuruluşlar veya kamu kuruluşlarıyla müzakere edilen ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, müzakere süreçlerine katılım,
 • Mevzuata uyum,
 • Franchising, distribütörlük ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Ulusal ya da uluslararası alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İnşaat, iş, simsarlık, kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • Gümrük hukuku alanında danışmanlık ve uyuşmazlık hizmetleri,
 • Tedarik zincirleri,
 • Sözleşmelerde hukuki risk analizlerinin yapılması ve revizeler.